Uitnodiging ledenvergadering: maandag  11 april 2022

UITNODIGING:

Hierbij nodigt het bestuur van de Hengelsportvereniging “ALPHEN” de ereleden, leden  en jeugdleden

voor de

ALGEMENE LEDEN VERGADERING  op  maandag  11 april 2022.

In het clubgebouw van Ren en Tour Vereniging AVANTI aan de Amerikaweg te Alphen a/d Rijn.

Aanvang van de vergadering =  20.00 uur (zaal open 19.45uur)

De vergadering is onder voorbehoud van eventuele corona regels.

AGENDA.

 • Opening door de voorzitter.
 • Notulen vorige algemene ledenvergadering maandag 13 september 2021
 • Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2021.
 • Ingekomen stukken en/of mededelingen.
 • Verslag kascontrole commissie van de heren L.T. Kooman en P. v/d Kraats.
 • Financieel verslag penningmeester over 2021 en de begroting 2022.
 • Benoeming kascontrole 2023.
 • Bestuursverkiezing: aftredend J. Slagter (2e penningmeester) en M. van der Laken (2e secretaris).

De 2 bestuursleden zijn herkiesbaar.

Aftreden maar niet herkiesbaar  B. van Egmond.  Bestuur heeft dhr.  L.T. Kooman gevonden als kandidaat bestuurslid.

Tegen kandidaten kunnen door de leden  worden aangedragen mits het voorstel gesteund wordt door minimaal 10 leden, die stemrecht hebbenen en  samen met de kandidaat(en)     hebben ondertekend.

De kandidaat stelling moet 7×24 uur voor aanvang van de vergadering bij de secretaris zijn Ingediend.

 • Aanstelling nieuwe commissieleden, deze worden voorgesteld en gekozen.

De commissies moeten dit voor de vergadering melden bij de secretaris

 • Pauze
 • Overzicht Wedstrijd commissie 2021.
 • Overzicht Senioren commissie 2021.
 • Overzicht Jeugd commissie 2021.
 • Vaststellen verenigingsbijdrage 2023 aan de:  jeugd-, senioren en wedstrijdcommissie.
 • Vaststellen contributie voor het jaar 2023.
 • Sluiting van de vergadering.

 

Namens het bestuur

P.P.C. Groen  secretaris.