Uitnodiging ledenvergadering: 17 april 2023

UITNODIGING:

Hierbij nodigt het bestuur van de Hengelsportvereniging “ALPHEN” de ereleden, leden  en jeugdleden

voor de  ALGEMENE LEDEN VERGADERING  op  maandag  17 april 2023.

In het clubgebouw van Ren en Tour Vereniging AVANTI aan de Amerikaweg te Alphen a/d Rijn.

Aanvang van de vergadering =  20.00 uur (zaal open 19.45uur)

AGENDA.

 • 1   Opening door de voorzitter.
 • 2   Notulen vorige algemene ledenvergadering maandag maandag 11 april 2022.
 • 3    Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2022.
 • 4   Ingekomen stukken en/of mededelingen.

Verslag kascontrole commissie van de heren R.J. van der Meulen (1e jaar) en B. van Egmond (1e jaar) en als reserve P. van de Kraats.

 • 5   Financieel verslag penningmeester over 2022 en de begroting 2023.
 • 6   Benoeming kascontrole 2024.
 • 7   Bestuursverkiezing: aftredend E. van Zeijll (penningmeester).

Het bestuurslid is herkiesbaar.

Bestuur heeft dhr.  P. Guleij gevonden als kandidaat bestuurslid.

Tegen kandidaten kunnen door de leden  worden aangedragen mits het voorstel gesteund wordt door minimaal 10 leden, die stemrecht hebbenen en  samen met de kandidaat(en)     hebben ondertekend.

De kandidaat stelling moet 7×24 uur voor aanvang van de vergadering bij de secretaris zijn           ingediend.

 • 8   Aanstelling nieuwe commissieleden, deze worden voorgesteld en gekozen.

De commissies moeten dit voor de vergadering melden bij de secretaris

 • 9   Pauze
 • 10   Overzicht Wedstrijd commissie 2022.
 • 11   Overzicht Senioren commissie 2022.
 • 12   Overzicht Jeugd commissie 2022.
 • 13   aststellen verenigingsbijdrage 2023 aan de:  jeugd-, senioren en wedstrijdcommissie.
 • 14   Vaststellen contributie voor het jaar 2024.
 • 15   Rondvraag.
 • 16   Sluiting van de vergadering.

Namens het bestuur

P.P.C. Groen  secretaris.