Notulen ledenvergadering: 13 september 2021

Notulen van de Algemene jaarvergadering van de H.S.V.”Alphen”, gehouden op maandag 13 september 2021  in clubgebouw van Ren en Tour vereniging Avanti aan de Americaweg te Alphen a/d Rijn.

Aanwezig waren 10 leden.

 1. OPENING DOOR DE VOORZITTER.

Voorzitter R. van de Meulen opende 20.05 uur de vergadering. Door de Corona pandemie is er in 2020 geen jaarvergadering gehouden.

Er wordt een minuut stilte in acht genomen voor de overleden leden.

Er was een bericht van afwezigheid van dhr. P. v/d Kraats.

 1. NOTULEN VORIGE ALGEMENE LEDENVERGADERING. (01 april 2019)

De notulen van de ledenvergadering 2019 worden goedge­keurd.

 1. JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER HET JAAR 2019-2020.

Het  jaarverslag 2019 en 2020 van de door de secretaris P.P.C. Groen worden onveranderd goedgekeurd.

 1. INGEKOMEN STUKKEN EN/OF MEDEDELINGEN.

Er zijn geen ingekomen stukken.

 1. VERSLAG KASCONTROLE COMMISSIE

De kas van de penningmeester werd gecontroleerd door de heren F. Nobel en P. van de Kraats. De kascontrolecommissie verleend decharge.

 1. FINANCIEEL VERSLAG PENNINGMEESTER OVER 2019 en 2020 EN BEGROTING 2020.

Het financieel verslag en de financiële kassen van de commissies 2019 en 2020 en de begroting 2021 wordt door de penningmeester E. van Zijll toegelicht.

 

 1. BENOEMING KASCONTROLECOMMISSIE

De kascontrolecommissie in 2022 bestaat uit:  F. Nobel (2e jaar) en L.F. Kooman en als reserve P. van de Kraats.

 1. BESTUURSVERKIEZING

Het bestuursleden R. van der Meulen (voorzitter) en P.P.C. Groen (secretaris) worden herkozen voor 3 jaar, er waren geen tegenkandida­ten.

 1. AANSTELLING NIEUWE COMMISSIELEDEN

Seniorencommissie:  de commissie moet nog bij elkaar komen, het bestuur wordt na de vergadering geïnformeerd.

De jeugdcommissie:  geen wijzigingen

De wedstrijdcommissie:  geen wijzigingen

 1. PAUZE.
 2. OVERZICHT WEDSTRIJDCOMMISSIE

Verslag van de wedstrijdvoorzitter  B. van Egmond.

 1. OVERZICHT SENIOREN AFDELING

Verslag van de senioren secretaris F. Nobel.

 1. OVERZICHT JEUGDAFDELINEr waren in 2019 en 2020.
 2. Er waren in 2019 en 2020 geen activiteiten in de jeugdcommissie.
 3. VASTSTELLEN VERENIGINGSBIJDRAGE VOOR DE AFDELINGEN 2022.

De verenigingsbijdragen van de wedstrijdcommissie en de senioren worden niet veranderd.

 • Wedstrijdcommissie € 1.000,- blijft gelijk aan 2019
 • Seniorencommissie € 1.000,- blijft gelijk aan 2019
 • Jeugdcommissie €    325,- bedrag blijft bevroren zolang er geen activiteiten zijn.

VASTSTELLEN CONTRIBUTIE 2022

Het bestuur stelt voor om de contributie te verlagen naar € 26,00 voor een “vol” lidmaatschap.

 1. RONDVRAAG.

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 1. SLUITING.

De voorzitter sluit om 21.25 uur de vergadering, een ieder wordt bedankt voor zijn inbreng, en wenste iedereen een wel thuis.

Voor akkoord:

 

P.P.C. Groen                                                 R. van der Meulen

2e secretaris                                                 Voorzitter