Uitnodiging ledenvergadering: 13 september 2021

Hengelsportvereniging “Alphen”

UITNODIGING:

Hierbij nodigt het bestuur van de Hengelsportvereniging “ALPHEN” de ereleden, leden  en jeugdleden

voor de

ALGEMENE LEDEN VERGADERING  op  maandag  13 september 2021.

In het clubgebouw van Ren en Tour Vereniging AVANTI aan de Amerikaweg te Alphen a/d Rijn.

 

Aanvang van de vergadering =  20.00 uur (zaal open 19.45uur)

De vergadering is onder voorbehoud van eventuele corona regels.

AGENDA.

 • Opening door de voorzitter.
 • Notulen vorige algemene ledenvergadering maandag 01 april 2019.
 • Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2019+2020.
 • Ingekomen stukken en/of mededelingen.
 • Verslag kascontrole commissie van de heren F. Nobel (2e jaar) en P. v/d Kraats (2e jaar).
 • Financieel verslag penningmeester over 2019+2020 en de begroting 2021.
 • Benoeming kascontrole 2022.
 • Bestuursverkiezing: aftredend   R. van der Meulen  voorzitter en P.P.C. Groen secretaris. Beiden bestuursleden zijn herkiesbaar.

Tegen kandidaten kunnen door de leden  worden aangedragen mits het voorstel gesteund wordt door minimaal 10 leden, die stemrecht hebbenen en  samen met de kandidaat(en)     hebben ondertekend.

De kandidaat stelling moet 7×24 uur voor aanvang van de vergadering bij de secretaris zijn  ingediend.

 • Aanstelling nieuwe commissieleden, deze worden voorgesteld en gekozen.

De commissies moeten dit voor de vergadering melden bij de secretaris

 • Overzicht Wedstrijd commissie 2019+2020.
 • Overzicht Senioren commissie 2019+2020.
 • Overzicht Jeugd commissie 2019+2020.
 • Vaststellen verenigingsbijdrage 2022 aan de:  jeugd-, senioren en wedstrijdcommissie.
 • Vaststellen contributie voor het jaar 2022.
 • Sluiting van de vergadering.

 

Namens het bestuur

P.P.C. Groen  secretaris.