Uitnodiging ledenvergadering: 15 april 2024

UITNODIGING:

Hierbij nodigt het bestuur van de Hengelsportvereniging “ALPHEN” de ereleden, leden  en jeugdleden voor de

ALGEMENE LEDEN VERGADERING  op  maandag  15 april 2024.

In het clubgebouw van Ren en Tour Vereniging AVANTI aan de Amerikaweg te Alphen a/d Rijn.

Aanvang van de vergadering:   20.00 uur (zaal open 19.45uur)

AGENDA.

 • 1.   Opening door de voorzitter.
 • 2.  Notulen vorige algemene ledenvergadering maandag  17 april 2023.
 • 3.   Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2023.
 • 4.   Ingekomen stukken en/of mededelingen.

Verslag kascontrole commissie van de heren R.J. van der Meulen (2e jaar) en B. van Egmond (2e jaar) en als reserve P. van de Kraats.

 • 5.   Financieel verslag penningmeester over 2023 en de begroting 2024.
 • 6.   Benoeming kascontrole 2025.
 • 7.   Bestuursverkiezing: aftredend R. van der Meulen (voorzitter) en P.P.C. Groen (secretaris).

De  bestuursleden zijn herkiesbaar.

Tegen kandidaten kunnen door de leden  worden aangedragen mits het voorstel gesteund wordt door minimaal 10 leden, die stemrecht hebbenen en  samen met de kandidaat(en)     hebben ondertekend.

De kandidaat stelling moet 7×24 uur voor aanvang van de vergadering bij de secretaris zijn           ingediend.

 • 8.   Aanstelling nieuwe commissieleden, deze worden voorgesteld en gekozen.

De commissies moeten dit voor de vergadering melden bij de secretaris

 • 9.   Pauze
 • 10.   Jubileum 2025 (H.S.V. Alphen 60 jaar)
 • 11.   Overzicht Wedstrijd commissie 2023.
 • 12.   Overzicht Senioren commissie 2023.
 • 13.   Overzicht Jeugd commissie 2023.
 • 14.   Vaststellen verenigingsbijdrage 2024 aan de:  jeugd-, senioren en wedstrijdcommissie.
 • 15.   Vaststellen contributie voor het jaar 2025.
 • 16.   Rondvraag
 • 17.   Sluiting van de vergadering.

 

Namens het bestuur

P.P.C. Groen  secretaris.

>> Op aanvraag wordt de papieren versie verstrekt.  (hsv.alphen@outlook.com)