Uitnodiging: ledenvergadering maandag 01 April 2019 20.00 uur

UITNODIGING:

Hierbij nodigt het bestuur van de Hengelsportvereniging “ALPHEN” de leden en jeugdleden

voor de

ALGEMENE LEDEN VERGADERING  op  maandag  01 april 2019.

In het clubgebouw van Ren en Tour Vereniging AVANTI aan de Amerikaweg te Alphen a/d Rijn.

Aanvang van de vergadering =  20.00 uur (zaal open 19.45uur)

AGENDA.

 • Opening door de voorzitter.
 • Notulen vorige algemene ledenvergadering maandag 09 april 2018.
 • Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2018.
 • Ingekomen stukken en/of mededelingen.
 • Verslag kascontrole commissie van de heren Th. Verhage (2e jaar) en F. Nobel (1e jaar)

Reserve =  P. v/d Kraats.

 • Financieel verslag penningmeester over 2018 en de begroting 2019.
 • Benoeming kascontrole 2020.
 • Bestuursverkiezing: aftredend   E. van Zijll penningmeester dhr. J. Slagter 2e penningmeester.

Beiden bestuursleden zijn herkiesbaar.

Als nieuw bestuurslid:  M. van der Laken.

Tegen kandidaten kunnen door de leden  worden aangedragen mits het voorstel gesteund wordt door minimaal 10 leden, die stemrecht hebben en  samen met de kandidaat(en)     hebben ondertekend.

De kandidaat stelling moet 7×24 uur voor aanvang van de vergadering bij de secretaris zijn

Ingediend.

 • Aanstelling nieuwe commissieleden, deze worden voorgesteld en gekozen.

De commissies moeten dit voor de vergadering melden bij de secretaris

 • Overzicht Wedstrijd commissie.
 • Overzicht Senioren commissie.
 • Overzicht Jeugd commissie.
 • Overzicht Controle en Water beheer.
 • Vaststellen verenigingsbijdrage 2019 aan de:  jeugd-, senioren en wedstrijdcommissie.
 • Vaststellen contributie voor het jaar 2020.
 • Rondvraag
 • Sluiting van de vergadering.

 

Namens het bestuur

P.P.C. Groen  secretaris.