Algemeen wedstrijdreglement H.S.V.”Alphen” d.d. 01-01-2024

Algemeen wedstrijdreglement H.S.V.”Alphen”

d.d. 01-01-2024

  1. Alle leden zullen in de gelegenheid worden gesteld aan de door de vereniging uit te schrijven wedstrijden deel te nemen. mits aan het door de vergadering van wedstrijdvissers vastgestelde inschrijfgeld is voldaan.
  2. De georganiseerde wedstrijden zijn: de zomercompetitie vrije hengel,  wintercompetitie vrije hengel koppel, wintercompetitie individueel + een aantal enkelvoudige wedstrijden.
  3. De zomercompetitie is een competitie vrije hengel waarvan een algemeen klassement wordt opgemaakt.
  4. De vereniging kampioen wordt bepaald door een puntentelling. Die punten kunnen verdient worden door mee te doen aan de zomercompetitie.
  5. De prijzen van de zomercompetitie moeten persoonlijk op een nader aan te geven tijdstip in ontvangst worden genomen. Bij verhindering mag de prijs door een ander in ontvangst worden genomen, de wedstrijdcommissie zal hiervan in kennis moeten zijn gesteld. Bij in gebreke blijven komt de prijs te vervallen.
  6. De zomercompetitie vrije hengel:

 Zijn 12 wedstrijden waarbij voor de eindstand de beste 9 mee tellen. Om in aanmerking te komen voor een prijs dient er aan minimaal 5 wedstrijden deel genomen te zijn. De wedstrijdduur is minimaal 4 uur en maximaal wordt er tot 11 uur gevist. Mocht een deelnemer voor tijd zonder aanwijsbare reden vertrekken wordt hij geacht niet mee gevist te hebben.  De zomercompetitie heeft van te voren vastgestelde viswateren, de wedstrijdcommissie heeft het recht deze te veranderen..

7. De wintercompetitie individueel – vrije hengel:

Zijn 7 wedstrijden waarbij voor de eindstand alle wedstrijden mee tellen. Het prijzenpakket bestaat uit cadeaubonnen per wedstrijd. Er wordt gevist tot 11.30 uur.

8. De winterkoppelcompetitie vrije hengel:

Zijn 6 wedstrijden waarbij voor de eindstand alle wedstrijden mee tellen. De afstand             tussen de buitenkanten van de kanissen mag niet meer bedragen dan 5 meter. De wedstrijdcommissie heeft het recht om hiervan af te wijken. De wedstrijdduur is gelijk aan de wintercompetitie. Op het ijs komt de koppelcompetitie te vervallen.

Ieder lid van het koppel mag 1 keer verzuimen er mag dan door het andere koppellid alleen gevist worden .

9.  De plaatsaanduiding geschiedt door loting. Voor alle competities wordt 5 minuten voor vertrek op naam geloot om het eerste en het laatste nummer. Is iedereen aan de beurt geweest of als de laatste(n) in de pot niet aanwezig zijn dan gaan alle namen van de standenlijst opnieuw in de pot en doet een ieder weer mee in de loting.

10. De deelnemers zijn verplicht zich te allen tijde aan controle te onderwerpen.

11. Er worden 2 signalen gegeven:       1e signaal voeren en vissen                                                                                    2e signaal      einde wedstrijd

12. Ter beoordeling van de wedstrijdcommissie is het toegestaan met hulp te vissen.

Men mag echter nimmer de hengel uit handen geven tijdens de wedstrijd.

13. Het is verboden meer dan 1 hengel boven het water te hebben.

14. Zwaar bijvoeren (plonsen) tijdens de wedstrijd is niet toegestaan.

15. Het gebruik van gekleurde maden is niet toegestaan, evenals het gebruik van verse

de vase.   Kunstaas in welke vorm dan ook is niet toegestaan.

Vanaf 1 April tot 26-27-28 Mei (wettelijk vastgesteld) mag er geen baars ter weging

worden aangeboden.

16. Er wordt gevist op alle maten op gewicht.

Snoek, snoekbaars, aal en paling tellen niet mee.

Na weging door leden van de wedstrijdcommissie wordt de vis terug gezet in het

wedstrijdwater

17. De korpsen welke de H.S.V. “Alphen” zullen vertegenwoordigen tijdens andere

wedstrijden zullen door de wedstrijdcommissie worden samengesteld.

18. Bij reeds aangevangen wedstrijden heeft de wedstrijdcommissie het recht de

wedstrijd voortijdig te onderbreken of af te gelasten, dit indien onvoorziene   omstandigheden dit noodzakelijk maken.

19. Bij 8 of 10 uurs wedstrijden komt er eventueel een aanvullend reglement.

20. Voor die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, zal door de

wedstrijdcommissie, al of niet in overleg met het bestuur een beslissing worden

genomen.

Opgemaakt door de wedstrijdcommissie.