Verslag vergadering: afd. senioren d.d. dinsdag 19 oktober 2021.

Verslag van de vergadering op dinsdag 19 oktober 2021.

Opening          : 14.10 uur.

Sluiting           : 15.15 uur.

Aanwezig       : 11 leden en de voorzitter van HSVA tot halverwege de vergadering.

Afwezig          :  8 leden van wie 5 met kennisgeving.

 1. Opening.

 Leo opent de vergadering,  heet iedereen van harte welkom in het bijzonder de voorzitter van HSVA  en vraagt enige tijd stilte ter nagedachtenis aan de plotseling overleden secretaris van onze commissie,  Fop Nobel.

Hierna bedankt Dick Weekhout  namens  de vrouw van Fop de aanwezigen die hun medeleven hebben betoond in welke vorm dan ook. Dick heeft gisterenvond  ook de

secretaris van HSVA bedankt voor de bloemen die bezorgd waren bij het crematorium.

Vervolgens vraagt de  voorzitter van HSVA,  Rick v.d. Meulen het woord.

Ook hij staat  stil bij het overlijden van Fop en memoreert  dat Fop een grote steun was voor het bestuur  en roemt de wijze waarop hij tijdens  de algemene ledenvergaderingen standpunten naar voren bracht en verdedigde met o.a. als voorbeelden  het omgaan met de Covidmaatregelen en de  belangen van de seniorenafdeling.

Het bestuur van HSVA is van plan om de diverse commissies binnen de vereniging te gaan ondersteunen. De toekomst zal uitwijzen in welke vorm dat gaat gebeuren.

Tot slot meldt de voorzitter dat er binnen  Sportvisserij Nederland  zorgen zijn onstaan over de hedendaagse  opvattingen m.b.t. het dierenwelzijn  in relatie met het uitvoeren van hobby’s waarbij dieren zijn betrokken. Het laat zich raden dat de hengelsport en met name het wedstrijdvissen daaronder valt.

Afwachten hoe dit zich verder ontwikkelt.

 

2. Notulen vergadering , jaarverslag penningmeester en jaaroverzicht 2019.

Door corona zijn deze onderwerpen vorig jaar niet behandeld.

Leo stelt voor deze verslagen niet meer te behandelen omdat ze al zijn goedgekeurd door de vorige voorzitter Jan Hanselaar.

De vergadering gaat met dit voorstel akkoord.

 

3. Mededelingen.

–           Leo geeft een toelichting op de afwezigheid  van de leden, die zich hebben afgemeld.

–           Dit jaar waren er vanwege corona 12 wedstrijden gepland. I.v.m. het overlijden van Fop is         de laatste niet doorgegaan. De prijsuitreiking vindt      plaats na afloop van de vergadering.

–           Voor 2022 wil de commissie starten op de eerste dinsdag in april met in totaal 25            wedstrijden waarvan 5 aftrekuitslagen alsmede een dagwedstrijd op een donderdag eind  mei of begin juni. De inleg voor de competitie is € 10,– en dagwedstrijd € 5,–.

 

4. Verkiezing nieuwe bestuursleden.

Leo meldt dat hij zich als voorzitter/penningmeester beschikbaar heeft gesteld na verzoek van de vorige voorzitter Jan Hanselaar.  Carel Keim  heeft zich aangemeld als algemeen bestuurslid en uitzetter. De benoeming van de nieuwe bestuursleden dient alleen nog door de vergadering  bekrachtigd te worden.De aanwezige leden gaan unaniem akkoord met de benoeming van de nieuwe bestuursleden.

Willem v.d. Zaan  had zich aangemeld als uitzetter/weger maar  vanwege privéomstandigheden heeft hij  zich  moeten afmelden.

Carel Keim zal met assistentie van Joop van Eikeren het wegen voor zijn rekening nemen.

Siebe de Vries en Piet Groen zijn ook als als wegers  indien noodzakelijk  beschikbaar.

Leo vraagt of er onder de  leden  nog iemand is die het secretariaat wil verzorgen.

Voor informatie of aanmelden kunt u zich  tot hem wenden, 0640721610 of

l.t.kooman@gmail.com.

 

5. Ledenvergadering voorjaar 2022.

Voorafgaande aan de start  van de competitie zal er weer een ledenvergadering  plaats vinden. Na deze mededeling  is er discussie  over het van tevoren inplannen van de viswateren.

Omdat we met een kleine club  zijn en de  visverenigingen uit omliggende plaatsen op andere dagen vissen,  zal dit geen problemen opleveren.

Afhankelijk van de weersomstandigheden kan er   ’s morgens een definitieve keuze gemaakt worden. Op de komende vergadering hierop terugkomen en een besluit nemen.

 

 6. Wat verder ter tafel komt.

 Het verslag van deze vergadering zal via Bert van Egmond op de website van de vereniging geplaatst worden.

 

7. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering en  onder het genot van een hapje en een drankje worden  de prijzen uitgereikt van de competie 2021. Zoals gebruikelijk werd het horecagedeelte uitstekend verzorgd door Siebe de Vries waarvoor dank.

 

De notulist,

Dick Weekhout.

 

De eerste 5 van de aangepaste competitie 2021 zijn:

  1. Carel Keim 21 pnt 69.500 kg
  2. Jan Vork 22 pnt 61.100 kg
  3. Brt van Egmond 30 pnt 42.300 kg
  4. Arie v.d. Laken 40 pnt 40.000 kg
  5. Joop van Eikeren 52 pnt 37.700 kg