Alle berichten van Paul Groen

Nieuws van de voorzitter – d.d. 11 februari 2021

Hengelsportvereniging “Alphen”

Opgericht 5 januari 1965,          Inschrijfnummer KVK V445931

ING – rekening 1942489             t.n.v. HSVA

 

Alphen aan den Rijn, 11 februari 2021,

 

Geachte leden van Hengelsportvereniging Alphen aan den Rijn,

Op 04 februari  jl. heeft het bestuur opnieuw digitaal, zoals dat sinds februari 2020 gangbaar is, vergaderd.

In het kort; de afgelopen tijd is er op hengelsport-gebied niet zoveel gebeurd.

We hebben zowel van Sportvisserij-Nederland als –Midwest regelmatig enthousiasmerende berichten gehad, die hoofdzakelijk bedoeld lijken te zijn om iedereen een hart onder de riem te steken, maar die voor wat betreft de invulling ervan (zoals oa. Vis-karavaan en Jeugdvis-activiteiten) nog helemaal op drijfzand berusten.

Sinds het uitbreken van de Covid-pandemie mogen er geen wedstrijden meer plaatsvinden, geen bijeenkomsten gehouden worden en mag iedereen alleen nog maar in z’n eentje, of maximaal met z’n tweeën (de buitenlimiet), vissen. En of er dan nog aan aas gekomen kan worden is de vraag, omdat er nogal wat winkels gesloten zijn.

Treurig, maar, gezien de besmettelijkheid in combinatie met de vaak toch wat gevorderde leeftijd van onze leden, helaas ook begrijpelijk.

Vooruitkijkend ziet het bestuur niet op korte termijn versoepelingen aankomen die wedstrijdvissen, of vissen in grotere groepen en grotere bijeenkomsten mogelijk maken.

We hebben ook gesproken over een mogelijke schifting tussen mensen die wel, en die niet gevaccineerd zijn. Hoe moet je een gelijke competitie houden wanneer anderen bepalen wanneer je voor vaccinatie in aanmerking komt? Daar hebben we dan ook nog geen antwoord op.

Hoewel het nog niet definitief door het Bestuur is besloten, bereiden we ons voor op het opnieuw noodgedwongen verschuiven van de ALV naar komend najaar.  Dezelfde reden als in 2020 ligt voor de hand, zo’n ALV is wel gewenst en voorgeschreven, maar strikt noodzakelijk of onvermijdelijk is deze niet te noemen.

Zoals bij andere organisaties (CDA, Sportvisserij-Midwest, Haarlem enz.) in de praktijk is gebleken, is het organiseren van een digitale ALV, waarbij ieder deelnemend lid individueel gecheckt moet zijn, iedere op die manier gekwalificeerde deelnemer moet kunnen stemmen en vragen moet kunnen stellen (tevoren en tijdens zo’n ALV) bij een ledental van rond de 3000 leden, geen reële optie te noemen.

We denken eraan om opnieuw op de site van HSV Alphen het kascommissie-verslag, verslagen van het bestuur en de wedstrijd- senioren- en jeugd- commissies te publiceren en ieder lid de gelegenheid te geven zijn of haar vragen per email aan ons te stellen.

Zoals hiervoor al geschreven, dit is nog niet definitief en er zal pas korter voor de origineel geplande ALV datum van 10 april 2021, naar gelang de actuele situatie, over worden besloten.

Niettemin, we houden de hoop levend dat er later dit jaar een verruiming van de mogelijkheden komt die alles wat nu stilligt weer op gang kan brengen.

Het Bestuur van HSV heeft uitgesproken op geen enkele manier de gezondheid van onze leden in het geding te willen brengen. Er zullen geen risico’s worden genomen op dit gebied door bijvoorbeeld gehoor te geven aan de drang tot activiteiten wanneer niet zonneklaar is dat dit veilig kan gebeuren.

Het Bestuur probeert u regelmatig op de hoogte te houden van wat er zoals speelt en wenst u een goede gezondheid toe.

Namens hen,

Rick van der Meulen

voorzitter.

Viscompetitie gestart

 

Tussencompetitie   2020
Vrije hengel
5e wedstrijd    d.d.  11 oktober 2020
Heijmanswetering
1 Henk Groen     5.500
2 Bert van Egmond     3.750
3 Cees Wassink     3.340
4 Joop Slagter 3.150
4 Ben de Graaf     3.150
6 Paul Groen     3.100
7 Arie van de Laken 2.750
8 Arie Zuidam     2.240
Tussencompetitie   2020
Vrije hengel
4e wedstrijd    d.d.  04 oktober 2020
Oude Rijn – Zwaantje
1 Arie van de Laken 2.600
2 Joop Slagter 2.450
3 Bert van Egmond     2.100
4 Henk Groen     1.480
5 Paul Groen     1.410
6 Ben de Graaf       900
7 Cees Wassink       600
8 Arie Zuidam            –
Tussencompetitie   2020
Vrije hengel
3e wedstrijd    d.d.  20 september 2020
Oude Rijn – Oudshoornseweg
1 Paul Groen     6.700
2 Cees Wassink     4.100
3 Henk Groen     3.950
4 Joop Slagter 3.700
5 Arie van de Laken 3.550
6 Bert van Egmond     2.700
7 Ben de Graaf     2.300
8 Arie Zuidam     1.550
Tussencompetitie   2020
Vrije hengel
2e wedstrijd    d.d.  13 september 2020
Amstel
1 Arie van de Laken     6.000
2 Ben de Graaf     4.950
3 Cees Wassink     4.850
4 Henk Groen     4.220
5 Joop Slagter     4.050
6 Arie Zuidam     3.250
7 Paul Groen     2.250
8 Bert van Egmond            –

 

Tussencompetitie   2020    
Vrije hengel    
1e wedstrijd    d.d.  06 september 2020    
Amstel    
       
1 Arie Zuidam       5.700
2 Bert van Egmond       5.500
3 Paul Groen       4.750
4 Henk Groen       3.600
5 Arie van de Laken       3.400
6 Joop Slagter       2.900
7 Ben de Graaf       1.500
8      

Betreft: uitstel ledenvergadering 2020.

Hengelsportvereniging “Alphen”

IJsselstraat 7

2405 AB    Alphen aan den Rijn

E-mail:  hsv.alphen@outlook.com

website  www.hsv-alphen.nl

Alphen aan den Rijn   02 september 2020

Betreft:   uitstel ledenvergadering  2020.

 

Geachte leden van HSV Alphen aan den Rijn,

Waar we ons hadden voorgesteld dat in warmere zomertijden het corona-virus misschien veel minder actief zou zijn, worden we nu door de werkelijkheid ingehaald en baart de recente toename van Covid-19 besmettingshaarden ons zorgen. Het meer en meer verwaarlozen van disciplinaire basismaatregelen, zoals het behouden van de 1,5 meter onderlinge afstand en het vermijden van samenscholingen, waaraan voor een belangrijk deel wordt bijgedragen door jongvolwassenen, lijkt daarvoor verantwoordelijk.

De samenstelling van ons ledenbestand en onze ALV-vergadering kent velen, zoals senioren, voor wie een besmetting een verhoogd risico betekent. Het is om die reden dat het bestuur van HSV Alphen aan den Rijn heeft besloten Algemene Ledenvergadering van 2020 verder uit te stellen.

Hoewel voorgeschreven, kan moeilijk worden gesproken van een noodzaak om de ALV nu te houden en waar het dwingende advies luidt “mijd niet-noodzakelijke bijeenkomsten”, moeten we concluderen dat HSV Alphen gehoor moet geven aan dat dwingende advies. Wij gaan ervan uit dat U begrip hebt voor dit, in onze ogen in het belang van onze leden, genomen besluit.

De onzekerheid over de ontwikkeling van het virus en de kwetsbaarheid van de bevolking maakt tevens dat een nieuwe datum nog niet kan worden voorgesteld. In afwachting van betere tijden zou het kunnen gebeuren dat we pas in 2021 min of meer risicoloos een ALV kunnen organiseren.

Om U toch zoveel mogelijk, maar wel erg beknopt, verslag uit te brengen over de stand van zaken;

  • De Kascommissie heeft alle kassen van HSV Alphen gecontroleerd en in orde bevonden en stelt voor decharge te verlenen aan de penningmeester over verenigingsjaar 2019.

Dat laatste moet worden aangehouden tot de actuele ALV.

  • Her- of benoemen van bestuur- en commissieleden wordt ook aangehouden.

De zittende leden zullen hun mandaat blijven invullen op de gebruikelijke manier.

  • In verband met de flinke toename van het ledenaantal (plm 15%, mogelijk ook Covid-19 gerelateerd…) heeft het bestuur besloten de contributies voor 2021 verder te verlagen naar:

Vispas;  € 27,50     Extra vispas;  € 15,00     Jeugd tot 14j;  € 12,50       Jeugd 14 t/m 17j;  € 15,00

Wij zullen proberen over belangrijke onderwerpen via de site of per email te communiceren.

Heeft u vragen of opmerkingen, stuurt u ons dan aub een mail via hsv.alphen@outlook.com

Namens het voltallige bestuur van HSV Alphen,

Rick van der Meulen,

voorzitter.

Wedstrijdseizoen 2020 seniorencommissie

Aan de leden van de senioren afdeling van HSVA                                         21 juli 2020

 

Beste visvrienden,

 

Zoals jullie wellicht al gehoord of gelezen zult hebben is het vanaf 1 juli 2020 weer mogelijk om, onder voorwaarden, weer wedstrijden te houden. Vanuit het bestuur van HSVA is aangegeven dat hieraan voor onze leden nogal wat haken en ogen zitten.

Het bestuur van de seniorenafdeling is van mening dat de risico’s die aan het organiseren van viswedstrijden op dit moment nog steeds groot zijn. Dit wordt mede ingegeven door het feit dat al onze leden behoren tot de risicogroep van mensen die ernstig ziek kunnen worden bij een besmetting met het Covid 19 virus.

Als de situatie met de kans op besmetting van het virus niet verslechtert zijn wij van plan om in oktober van dit jaar een ledenvergadering te houden. Voor die tijd zullen wij een peiling houden bij de leden of daar dan ook belangstelling voor is.

Voor vragen over het bovenstaande kan u contact op nemen met de secretaris.

 

Namens het tijdelijk bestuur,

Fop Nobel

Tel. 0640888944

Mail: nobelbenschop@ziggo.nl

Vislood Gezondheidsinformatie GGD

Vislood en gezondheid

Lood is slecht voor het milieu en de gezondheid. Het is daarom verstandig om contact met lood zoveel mogelijk te beperken.

Lood van visloodjes kunt u binnenkrijgen door

  • Het dichtbijten van knijploodjes met de tanden.
  • Het inademen van looddampen bij het smelten en gieten van vislood.
  • Eten of roken tijdens het smelten en gieten van lood.

Bij het loodsmelten kan lood in de lucht, het huisstof of in de bodem terechtkomen. Dat brengt ook gezondheidsrisico’s voor huisgenoten met zich mee. Vooral jonge kinderen lopen kans op gezondheidsschade bij blootstelling aan lood.

Wat kan ik doen?

  • Gebruik het liefst geen loodhoudend materiaal.
  • De GGD raadt dringend af om thuis zelf lood te smelten.

Als u toch besluit met lood te werken, zorg dan voor goede hygiëne.

Meer informatie over lood en de risico’s ervan, kunt u vinden op de website van GGD Leefomgeving (https://ggdleefomgeving.nl/).